آقای مهدی محمدی
دکتری تخصصی روان درمانی

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت، روش ارتباطی (حضوری، تلفنی، تصویری و...) جهت استفاده از خدمات را مشخص می کند.
تماس تلفنی، ارتباط از طریق واتساپ و اتاق مشاوره مجازی
تعیین وقت حضوری